دست کوتاه اگر ... دیگر(Short Hand If ... Else)

اگر فقط یک دستور برای اجرا دارید، یکی برای if و یکی برای دیگری، می توانید آن را قرار دهید
همه در یک خط:
مثال


One line if else statement:a = 2
b = 330
print("A") if a > b else print("B")
شما همچنین می توانید چندین عبارت other در یک خط داشته باشید:
مثال


One line if else statement, with 3 conditions:a = 330
b = 330
print("A") if a > b else print("=") if a == b else print("B")