یا(Or)

کلید کلیدی یا یک عملگر منطقی است و
برای ترکیب عبارات شرطی استفاده می شود:
مثال


Test if a is greater than
b, OR if a
is greater than c:a = 200
b = 33
c = 500
if a > b or a > c:

 
print("At least one of the conditions is True")