بیانیه پاس(The pass Statement)

عبارات

if نمی توانند خالی باشند، اما اگر شما
به دلایلی یک عبارت if بدون محتوا داشته باشید، برای جلوگیری از دریافت خطا، عبارت pass را قرار دهید.
مثالa = 33
b = 200

if b > a:
  pass


خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


در صورتی که a بزرگتر از b است، "Hello World" را چاپ کنید.<پیش>
a = 50
b = 10
a b
چاپ ("سلام جهان")

شروع تمرین