پایتون برای حلقه ها(Python For Loops)حلقه for برای تکرار روی یک دنباله استفاده می شود (که یا یک لیست است، یک تاپل،
یک فرهنگ لغت، یک مجموعه یا یک رشته).


این کمتر شبیه کلمه کلیدی for در سایر زبان‌های برنامه‌نویسی است و بیشتر شبیه یک روش تکرارکننده است که در سایر زبان‌های برنامه‌نویسی شی‌گرا یافت می‌شود.با حلقه for می‌توانیم مجموعه‌ای از عبارات را، یک بار برای هر آیتم در فهرست، تاپل، مجموعه و غیره اجرا کنیم.مثال


Print each fruit in a fruit list:fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for
x in fruits:

 
print(x)
حلقه for برای تنظیم از قبل نیازی به متغیر نمایه سازی ندارد.