ادامه بیانیه(The continue Statement)

با عبارت continue می‌توانیم
تکرار فعلی حلقه، و با بعدی ادامه دهید:
مثال


Do not print banana:fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
  if x ==
"banana":
    continue
  print(x)