حلقه های تو در تو(Nested Loops)

حلقه تودرتو حلقه ای در داخل حلقه است.


"حلقه داخلی" یک بار برای هر تکرار "خارجی" اجرا می شود
حلقه":مثال


Print each adjective for every fruit:adj = ["red", "big", "tasty"]
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]


for x in adj:
  for y in fruits:
    print(x, y)