آرگومان های کلیدواژه(Keyword Arguments)

همچنین می‌توانید آرگومان‌ها را با دستور کلید = value ارسال کنید.


به این ترتیب ترتیب آرگومان ها مهم نیست.
مثالdef my_function(child3, child2, child1):
  print("The youngest child
is " + child3)


my_function(child1 = "Emil", child2 = "Tobias", child3 = "Linus")

عبارت Arguments کلیدواژه اغلب به kwargs در اسناد پایتون کوتاه می شود.