آرایه چیست؟(What is an Array?)

یک آرایه یک متغیر خاص است که می‌تواند بیش از یک مقدار را در یک زمان نگه دارد.


اگر فهرستی از اقلام دارید (مثلاً فهرستی از نام خودروها)، آن را ذخیره کنید
ماشین‌های موجود در متغیرهای منفرد می‌توانند به این شکل باشند:

car1 = "فورد"

car2 = "Volvo"

car3 = "BMW"


اما، اگر بخواهید ماشین‌ها را مرور کنید و خودروی خاصی را پیدا کنید، چه؟
و اگر نه 3 ماشین، بلکه 300 ماشین داشتید چه؟


راه حل یک آرایه است!


یک آرایه می تواند مقادیر زیادی را تحت یک نام نگه دارد و شما می توانید
با مراجعه به یک شماره فهرست به مقادیر دسترسی پیدا کنید.