حذف عناصر آرایه(Removing Array Elements)

می‌توانید از روش pop() برای حذف یک عنصر از آرایه استفاده کنید.مثال


Delete the second element of the cars array:cars.pop(1)
همچنین می‌توانید از روش remove() برای حذف یک عنصر از آرایه استفاده کنید.مثال


Delete the element that has the value "Volvo":cars.remove("Volvo")
توجه: روش remove() لیست
فقط اولین رخداد مقدار مشخص شده را حذف می کند.