حذف اشیاء(Delete Objects)

می توانید با استفاده از کلمه کلیدی del اشیاء را حذف کنید:
مثال


Delete the p1 object:del p1