بیانیه پاس(The pass Statement)

تعاریف

کلاس نمی توانند خالی باشند، اما اگر
شما بنا به دلایلی یک تعریف کلاس بدون محتوا دارید، در عبارت pass قرار دهید تا از دریافت خطا جلوگیری کنید. .
مثالclass Person:
  pass
خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


یک کلاس با نام MyClass ایجاد کنید:<پیش>
MyClass:
x = 5

شروع تمرین