وراثت پایتون(Python Inheritance)


وارثت به ما امکان می دهد کلاسی را تعریف کنیم که تمام متدها و ویژگی ها را از کلاس دیگری به ارث می برد.


کلاس والد کلاسی است که از آن به ارث برده شده است، همچنین نامیده می شود
کلاس پایه.کلاس کودک کلاسی است که از کلاس دیگری به ارث می رسد،
کلاس مشتق شده نیز نامیده می شود.