روش ها را اضافه کنید(Add Methods)


مثال


Add a method called welcome to the
Student class:class Student(Person):
  def __init__(self, fname, lname, year):
   
super().__init__(fname, lname)
    self.graduationyear
= year

  def welcome(self):
    print("Welcome",
self.firstname, self.lastname, "to the class of", self.graduationyear)
اگر متدی را در کلاس فرزند با همان نام به عنوان تابعی اضافه کنید
در کلاس والد، ارث بری متد والد لغو خواهد شد.