مفهوم پردازش ( Process )

پردازش  ( Process )
به مجموعه عملياتي كه روي داده ها صورت مي‌گيرد تا هدف نهايي برآورده شود، پردازش گويند. اين عمليات مي‌تواند محاسبات، مرتب سازي، جستجو يا هر عمل ديگري باشد.