مفهوم اطلاعات ( Information )

اطلاعات ( Information )
به داده هاي پردازش شده كه نتيجه كار كامپيوتر روي ورودي هاست، اطلاعات گويند. براي مثال وقتي كه مي‌خواهيد پاسخ عبارت 4 × 6 را به دست آوريد، اعداد 4 و 6 در حكم Data و عمل ضرب در حكم پردازش است و حاصل ضرب كه عدد 24 مي باشد Information يا اطلاعات محسوب مي شود.